• N°51 BLISSMESS - boots female & male
  • N°50 Todaying - Boots female & male ocher/skin
  • N°50 Todaying - Boots female & male black
  • N°42 Plädoyer der Jetztzeit - Weaver long - photo credit Robert Wunsch
  • BLESS Nº 39 Heart Ringers, Flipflopbag
  • BLESS N°42 Plädoyer der Jetztzeit, Weaver Short
  •  N°42 Plädoyer der Jetztzeit - Weaver short